Projekty budowlane

Wykonujemy projekty budowalne. Zajmujemy się:

 • projektami konstrukcji inżynierskich, takich jak: mury oporowe, przepusty, konstrukcje pod ekrany akustyczne,
 • projektami przebudowy urządzeń obcych, kolidujących z projektowaną drogą,
 • projektami kanalizacji sanitarnej,
 • projektami sieci gazowych,
 • projektami sieci wodociągowych,
 • projektami napowietrznych i kablowych linii energetycznych,
 • projektami sieci teletechnicznych,
 • projektami oświetlenia dróg, ulic i węzłów drogowych,
 • projektami sygnalizacji świetlnych,
 • inwentaryzacjami i projektami zieleni,
 • dokumentacjami i pracami geologicznymi i geotechnicznymi,
 • projektami konstrukcji jezdni,
 • ocenami i badaniami nośności nawierzchni jezdni,
 • przygotowywaniem danych i tworzeniem numerycznych modeli terenu,
 • prowadzeniem nadzorów autorskich,
 • prowadzeniem nadzorów inwestorskich.